Мени

Видеа

Видео записи од наши оперативни зафати изведени од 1997 година до денес. Материјалите претставуваат стручен приказ на дел од оперативните интервенции кои спаѓаат во групата на функционалната ендоскопска синус хирургија (ФЕСС). Истите се употребени во стручни презентации на семинари и конгреси од национален и меѓународен карактер.

Материјалите се достапни за користење и истите можат слободно да се преземаат со цел користење во едукативни цели.
Ќе Ви бидеме благодарни доколку истите ги референцирате на соодветниот извор.

The Zagreb Course in Minimally Invasive and Endoscopic Head and Neck Surgery

The Zagreb Course in Minimally Invasive and Endoscopic Head and Neck Surgery

Синусоскопии – Едукативен приказ

Синусоскопии - Едукативен приказ

Операција на полипи со шејвер

Операција на полипи со шејвер

Употреба на PVA сунѓер, Назален Сплинт и k-Сплинт

Употреба на PVA сунѓер, Назален Сплинт и k-Сплинт